1. Contributor of CPython

  2. PythonFOSDEM

  3. PythonFOSDEM